انجام کلیه امور مربوط به کنسولگری

در شهر های بزرگ مشکلات و امور بسیاری وجود دارد که مربوط به کنسول گری ها و نمایندگان کشور در شهر مربوطه است.اعم از تجدید مدارک مهم شخصی،ارسال وکالت نامه ها،ارتباطات خانوادگی، عملیات غیر حضوری در کشور ایران و…که شرکت ما با سابقه طولانی در این امر،امورتان را در تمامی زمینه ها میسر میکند.
در این بین مشکلاتی مانند گم شدگی مدارک و کسری مدارک برای تاییدیه مراجع وجود دارد که موورس توریسم با ارتباط مستقیم با مراجع، میتواند تاییدیه های مذکور را دریافت و در روند کارتان به صورت قانونی تسهیل نماید.